Keurmerkstylist - criteria voor vastgoed- en interieurstylisten

redactie  dinsdag 13 december 2011

Bij gebrek aan persbericht (en tijd voor om e.e.a. netjes uit te werken) een verslag in tweets van de druk bezochte lancering van "keurmerkstylist", gisteren in Nieuwegein plus de criteria die gaan gelden voor interieur- en vastgoedstylisten die in aanmerking willen komen voor het keurmerk.

COMPETENTIES INTERIEURSTYLIST

1. Basisvakkennis:  
1.1 Kleurenleer en toepassingen van kleur.
1.2 Materialen en productenkennis.
1.3 Opstellen van een programma van eisen.
1.4 Ruimtelijke vormgeving (vlekkenplan, indelingen, zichtlijnen, looplijnen, ruimte werking).
1.5 Plattegronden lezen/maten en verhoudingen inschatten/standaard maten weten.
1.6 Verlichtingssoorten en toepassingen.
1.7 Schaaltekenen 2D/3D
1.8 Visualisering (o.a. moodboard, schetsen)

2. Marktkennis:
2.1 Doelgroep kennen.
2.2 Herkennen van stijlen en smaken.
2.3 Inzicht in marktaanbod.  
2.4 Ontwikkeling van actuele en toekomstige stijl trends/productontwikkelingen. 
2.5 Zicht op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

3. Creatieve vaardigheden:

 

3.1 Buiten bestaande denkkaders kijken en oorspronkelijke oplossingen bedenken (authentiek, echt, voor het eerst gebruikt).
3.2 Zorgen voor vernieuwing en verrassing.
3.3 Vertalen van klantwens naar een concreet plan.
3.4 Sfeer scheppen zonder ingrijpende verbouwingen maar door middel van keuze van kleuren, materialen, textiel en accessoires.

 

4. Communicatieve vaardigheden:
4.1 Het houden van korte zakelijke presentatie ´Elevator pitch`.
4.2 vermogen tot kritische reflectie.

5. Technische vaardigheden:

5.1 Visualiseren van plannen door middel van beeld  (schaaltekeningen, schetsen, beeldmateriaal).
5.2 Presenteren in beeld en woord.

De hier onder genoemde vaardigheden vallen buiten de beoordeling, maar dit betreft competenties die een stylist helpen bij een goede uitvoering van zijn/haar werkzaamheden:

Organisatorische vaardigheden:

  •  Opstellen van een werkplan met concrete doelen, logische stappen en een tijdsplan.
  •  Werken met deadline’s, ordelijk en systematisch werken
  •  Heldere en duidelijke afspraken maken

Samenwerken

  • Rekening houden met belangen en inbreng van samenwerkende partners.
  • Open, direct en eerlijk communiceren met samenwerkende partners
  • Kennis en ervaring delen met anderen

Ondernemersvaardigheden: 

  • Onderhouden van een goede basisadministratie: voeren van correspondentie, opstellen van offertes, factureren en debiteuren beheer.
  • Klachten behandeling ; analyseren en oplossen
  • Onderhandelen: tactvol manoeuvreren met oog voor wederzijdse belangen, goede prijsafspraken maken.

COMPTETENTIES VASTGOEDSTYLIST

1. Communicatie, een keurmerk vastgoedstylist…

1.1 Heeft een korte zakelijke presentatie van 30-60 seconden paraat (`Elevator Pitch´).

1.2 Gaat tactisch en empathisch te werk.
Is zich er van bewust dat met de verkoop van een woning emoties gepaard gaan; Is in staat verbanden te leggen tijdens een gesprek met wat de klant eerder in een gesprek heeft gezegd; Is alert op eigen lichaamshouding/non-verbale communicatie en die van de klant.

1.3 Kan omgaan met conflictsituaties en klachten.
Is in staat de eigen prestaties en de klacht objectief te beoordelen en conclusies hieruit te trekken; Past zo nodig de werkwijze aan om conflicten in de toekomst te voorkomen; Is in staat om met een professionele houding klachten op te lossen en betrokken partijen tevreden te stellen. 

1.4 Communiceert helder en duidelijk.
Houdt rekening met de belangen van zowel de makelaar als zijn klant; Gaat er altijd vanuit dat de klant (ook) een klant is van de makelaar; Communiceert open, direct en eerlijk met samenwerkende partners; Communiceert onderbouwend met klant wanneer de adviezen worden besproken. Komt afspraken na, zowel met de klant als met de makelaar.

1.5 Schrijft verzorgde offertes, brieven en e-mails.

 

2. Werkmethodes, een keurmerk vastgoedstylist…

2.1 Is zich bewust van de verschillen in vastgoedstyling en interieurstyling en weet deze te benoemen.

2.2 Analyseert een woning op onderstaande punten:

2.2.1 Markt

Vergelijkt gelijkwaardige woningen in de omgeving op verschillende punten. Zodat de stylist, indien er gelijkwaardige woningen te koop staan, ervoor kan zorgen dat de woning waarover hij/zij adviseert eruit zal springen.

2.2.2 Doelgroep

Weet doelgroepen voor de betreffende woning te benoemen en te onderbouwen.

2.2.3 Woning

Analyseert alle binnen- en buitenruimtes op afwerking, achterstallig onderhoud en inrichting, waarbij voor elke ruimte wordt aangegeven waar de prioriteiten liggen en daarvoor oplossingen worden aangedragen, rekening houdend met de kosten voor de specifieke onderdelen.

2.2.4. Adviesrapport

Vertaalt de bovenstaande analyses naar concrete ideeën binnen de kaders (budget en smaak) van de gemiddelde koper. Rekening houdend met de doelgroep van de woning, met oog voor detail en samengevat in een helder en goed onderbouwd adviesrapport. Waarbij met beperkt budget en met gebruik van aanwezig meubilair een sfeer wordt neergezet zonder (tenzij noodzakelijk) ingrijpende verbouwingen, maar mét behulp van indeling, kleur, materiaal en accessoires.

2.3 Is in staat een leegstaande woning in te richten.

Weet wanneer het noodzakelijk is om een nieuwe inrichting te adviseren; Is zich ervan bewust dat het uitgangspunt van elke vastgoedstyling het huidige interieur van de woning is; Blijft hierbij binnen het budget van de klant; Houdt rekening met doelgroep en type woning. (De stylist hoeft een nieuwe inrichting niet zelf te kunnen uitvoeren, maar moet de klant wel kunnen doorverwijzen.)

2.4 Houdt rekening met de leefbaarheid in de woning gedurende de verkoop.
Houdt te allen tijde rekening met de mogelijkheden en omstandigheden van de klant, maar laat het benoemen van bepaalde zaken niet achterwege; Draagt zo nodig alternatieven aan; Maakt duidelijk dat de geadviseerde woningpresentatie slechts van belang is tijdens de momenten van fotografie en bezichtiging.
2.5 Geeft adviezen inzake bezichtigingen.
Adviseert waar de klant nog extra op moet letten tijdens een bezichtiging t.o.v. het fotografiemoment. 

 

3. Organisatorische vaardigheden, een keurmerk vastgoedstylist…

3.1 Stelt een werkplan op met concrete doelen en prioriteiten in logische stappen en een bijbehorend tijdsplan.

3.2 Kan werken met deadlines en houdt overzicht over het verloop van de uitvoering.

3.3 Anticipeert op veranderingen, stelt tussentijds bij indien nodig.

 

4. Marktkennis, een keurmerk vastgoedstylist…

4.1   Heeft basiskennis van de (woning-)makelaardij.

4.1.1 Is bekend met de terminologie.

4.1.2 Heeft basiskennis van het verkoopproces.

4.1.3 Weet de taken van de makelaar te benoemen en kent het grensgebied van taken vastgoedstylist/makelaar.

4.2 Houdt de ontwikkelingen in de woningmarkt bij.

 

5. Vakinhoudelijke kennis, een keurmerk vastgoedstylist…

5.1 Heeft basiskennis van kleurenleer en toepassingen van kleur binnen vastgoedstyling.

5.2 Beschikt over basiskennis van materialen.

5.3 Herkent diverse bouw-, interieur- en architectuurstijlen en de bijbehorende authentieke details.

 

6. Fotografie kennis, een keurmerk vastgoedstylist…

6.1 Heeft basiskennis van woningfotografie.

Is in staat woningfotografie zelf uit te voeren en na te bewerken en/of kan aan professioneel woningfotograaf het beoogde doel communiceren. Ziet toe op het eindresultaat.

 

7. Marketing, een keurmerk vastgoedstylist…

7.1 Gebruikt professionele en verzorgde marketingmiddelen ter promotie van eigen diensten.